Blog

Nové usporiadanie a rozmery zvislých dopravných značiek

30/2020 Z. z.

§ 2 Základné členenie zvislých značiek

(1)Zvislé značky sa členia na a)výstražné značky, b)regulačné značky, c)informačné značky.

(2)Výstražné značky sa členia na a)všeobecné výstražné značky, b)priecestné značky.

(3)Regulačné značky sa členia na a)značky o dávaní prednosti v jazde, b)príkazové a zákazové značky, c)značky o jazde po krajnici.

(4)Informačné značky sa členia na a)značky o prednosti v jazde, b)značky o cestách s osobitnými pravidlami, c)návesti, d)orientačné značky, e)značky o náhradných a obchádzkových trasách, f)pruhové značky.

(5)Osobitnou skupinou zvislých značiek sú dodatkové tabuľky, ktoré sa členia na a)všeobecné dodatkové tabuľky, b)špecifické dodatkové tabuľky.

Nové rozmery zvislých dopravných značiek – trojuholník , štvorec, obdĺžnik, kruh a dodatkové tabuľky
Plocha značiek v tvare veľkého štvorca vo veľkosti 2 je vo vzťahu k ploche značiek v tvare
malého štvorca vo veľkosti 2 značiek nastavená tak, aby bola cca 1,5-násobná. Tento pomer zároveň
platí medzi plochami jednotlivých veľkostí značiek v tvare veľkého štvorca.
Rozmery podľa tabuľky majú nasledujúce značky v tvare štvorca a dodatkové tabuľky k nim:
• zónové značky (VL 268, 269, 275-278)
• značky vyznačujúce hranice členského štátu EÚ (VL 341).
(ROZMERY Dodatkových tabuliek pridaných k značkám v tvare veľkého štvorca)

Ďalšie informácie nájdete na webe:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/30/20200401

Share this post